Arbiton

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu ARBITON

 

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego o nazwie: „ARBITON” przez Klientów, a w szczególności składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych.

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Spółce – należy przez to rozumieć DECORA S.A., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SAD REJONOWY POZNAN – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, pod numerem KRS 0000224559, NIP: 7861000577,

Kupującym, Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w tym konsumenta w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy ARBITON prowadzony przez Spółkę na swoim portalu internetowym pod adresem www.arbiton.com;

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Spółkę, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie

https://arbiton.com/wp-content/uploads/regulamin_arbiton.pdf dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

§2 Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień, jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie akceptacji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN)

i zawierają podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.

Podana cena towaru jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to towaru zamówionego przez Klienta przed dokonaniem zmiany ceny towaru zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Każde zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia ze strony Sklepu.

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności do prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność z infrastrukturą techniczną Klienta.

Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient poniższych minimalnych wymogów technicznych:

• aktualnej wersji Internet Explorer z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

• aktualnej wersji Mozilla Firefox z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Google Chrome, Safari, Opera oraz minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 §3 Składanie i realizacja zamówienia

Zamówienia na dostępne towary można składać poprzez: stronę internetową Sklepu www.arbiton.com, wypełniając formularz zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.

Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja Klienta na stronie Sklepu. W przypadku gdy Klient dokona pełnej rejestracji (założenie konta Klienta) dokonywanie dalszych zamówień za pośrednictwem konta Klienta wymagać będzie zalogowania się do posiadanego konta.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. O przerwach technicznych Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 10 oraz złożone w dni ustawowo wolne od pracy i niedziele będą realizowane w pierwszym następnym dniu roboczym następującym po tych dniach. Złożenie zamówienia w sobotę będzie realizowane w najbliższym dniu roboczym.

Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (to jest: imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica wraz z numerem, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.

O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami Regulaminu, Sklep powiadomi Klienta e-mailowo wraz ze wskazaniem przyczyny.

Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Klienta zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Zamówienie będzie uważane za złożone w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie niezbędne dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta.

Jeżeli w terminie 7 od dnia złożenia zamówienia, na konto bankowe Sklepu nie wpłynie cała należna cena za towar objęty danym zamówieniem, Sklep zastrzega sobie uprawnienie do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Całkowity czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy.

Maksymalny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 14 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i jego ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja zamówienia przekroczy 14-dniowy termin przygotowania zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz ze wskazaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz podaniem nowego terminu realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

W przypadku zamówień specjalnych, o których mowa w §4 Regulaminu, czas realizacji zamówienia wskazany w ust. 12 powyżej może ulec dodatkowemu wydłużeniu o 10 dni. Klient zostanie poinformowany o ewentualnym wydłużonym terminie realizacji zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W przypadku braku w magazynie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli ich zakup od dostawców nie

będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§4 Produkt pod zamówienie, wyprzedaż

Sklep może prowadzić również sprzedaż towarów pod indywidualne zamówienie Klienta, tj. poprzez ustalenie z Klientem w zamówieniu określonych cech/parametrów/wymiarów danego towaru. Sprzedaż taka dotyczy wyłącznie asortymentu oznaczonego jako „produkt pod zamówienie” i może wiązać się ze zmianami standardowych warunków realizacji zamówienia określonymi w Regulaminie, a w szczególności wydłużonym terminem realizacji takiego zamówienia.

Klient, składając zamówienie oznaczonego jako „produkt pod zamówienie”, ma obowiązek wskazania w formularzu zamówienia dokładnych jego parametrów, tj.: dokładne wymiary, rodzaj materiału itp.

Zamówienie oznaczonego jako „produkt pod zamówienie” zostanie potwierdzone przez Sklep wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym, wraz ze wskazaniem przybliżonego terminu realizacji.

Sklep może również organizować sprzedaż wyprzedażową, co do określonego asortymentu towarów. Sprzedaż taka dotyczy wyłącznie asortymentu oznaczonego jako „wyprzedaż” i może dotyczyć w szczególności końcówki serii, towarów niepełnowartościowych, wybrakowanych, posiadających widoczne odbarwienia, uszkodzenia, itp. Towary oznaczone jako „wyprzedaż” mogą odbiegać pod względem jakości od towarów pełnowartościowych oferowanych w zwykłej sprzedaży. Towary objęte wyprzedażą zostaną odpowiednio oznaczone na stronie Sklepu, wraz z poinformowaniem Klienta o rodzaju uszczerbku, ewentualnych brakach lub wadach.

§5 Zasady płatności

Płatności za zakupiony towar można dokonać, wybierając sposobów płatności:

płatność elektroniczna on–line na stronie Sklepu (serwis PayU).

Płatność elektroniczna (on-line), to jest zapłata na stronach Sklepu za pośrednictwem spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, właściciela serwisu www.platnosci.pl, realizujących płatności internetowe. W ramach tego typu płatności można zapłacić kartą kredytową lub płatniczą albo dokonać płatności przelewem elektronicznym. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez Sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.

W przypadku płatności przelewem bankowym płatność następuje na rachunek bankowy Sklepu podany na stronie internetowej Sklepu.

Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez Sklep może się odbyć wyłącznie po wpłynięciu środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

W przypadku płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany do zapłaty za towar kurierowi lub doręczycielowi w momencie otrzymania przesyłki.

§6 Dostarczenie Towaru

Zamówione towary będą dostarczane Klientowi po wybraniu przez niego jednej z dostępnych na stronie internetowej Sklepu form dostawy towaru, na adres wskazany przez Klienta

w zamówieniu, a w przypadku złożenia zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit c) Regulaminu, w formie i na adres podany bezpośrednio przez Klienta.

Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia w trakcie składania zamówienia. Opłata za przesyłkę, której koszt w całości ponosi Klient, jest zależna od rodzaju, wymiarów i masy zamawianego towaru oraz sposobu płatności. Opłata jest każdorazowo wyliczana dla każdego zamówienia indywidualnie.

Celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień, zaleca się, by Klient dokonał sprawdzenia stanu towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności podmiotu dostarczającego towar. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w czasie dostawy, wskazanym jest by Klient sporządził odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep.

§7 Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta, będącego konsumentem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia zamówionego towaru.

Informacja dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2) stanowią załączniki do Regulaminu (dokumenty do pobrania).

Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może również odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie drogą mailową na adres marketing@decora.pl, w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia zamówionego towaru.

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać towar niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, wypełniając formularz zwrotu towaru (załącznik nr 3), który stanowi załącznik do Regulaminu (dokument do pobrania).

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Sklep zwraca Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zostało ustalone inne rozwiązanie. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu w związku z wykonanym prawem odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do towarów z asortymentu oznaczonego jako „produkt pod zamówienie”, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.

§8 Rękojmia, roszczenia reklamacyjne

Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

Roszczenie reklamacyjne o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ustępie 1 powyżej.

Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz reklamacji towaru (załącznik nr 3, który stanowi załącznik do Regulaminu – dokument do pobrania) lub wysyłając w formie listu poleconego formularz reklamacji towaru na adres:

Decora S.A.

Ul. Prądzyńskiego 24a

63-000 Środa Wielkopolska

Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie lub adres do korespondencji, numer zamówienia, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

Roszczenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone pod warunkiem dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Koszty opłat za

odesłanie towaru w związku z roszczeniem reklamacyjnym ponosi Klient, z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy roszczenie reklamacyjne będzie uzasadnione Sklep zwróci Klientowi koszty opłat za odesłanie towaru.

Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wraz z dokładnym opisem reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres przypisany do konta lub wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

Zwrot ceny i pozostałych uzasadnionych opłat w przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za towar, a w przypadku zapłaty ceny za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia uznania roszczenia reklamacyjnego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, w sytuacji, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Dotyczy to w szczególności towarów z asortymentu oznaczonego jako „wyprzedaż”, o których mowa w §4 ust. 4 Regulaminu.

Adres, na który należy zwracać reklamowany towar, to:

Decora S.A.

Ul. Prądzyńskiego 24a

63-000 Środa Wielkopolska

Sklep jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży towaru, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów ewidencji sprzedaży towaru i kontaktu z Klientem, informacji o ofercie, promocjach, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Sklep. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania  danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Decora S.A., z siedzibą ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji konta, a także chęci dokonania zakupu i realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wobec Decora S.A.. Założone konto będzie aktywne do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody i usunięcia konta. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie skuteczna do czasu jej odwołania. Wszelkie wyrażone zgody możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z obsługą sklepu. Odbiorcami danych są podmioty: obsługujące sklep internetowy Arbiron, realizujące zamówienie, w tym obsługujące wysyłkę, operatorzy płatności internetowych, podmioty weryfikujące zaufanych sprzedawców (ceneo.pl), obsługujące ewentualne reklamacje.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 Postanowienia końcowe

Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu www.arbiton.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dodatkowych informacji w przedmiocie działalności Sklepu udziela marketing@decora.pl Wszelkie pytania dotyczące działalności Sklepu proszę wysyłać na adres: marketing@decora.pl

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410).

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem, w rozumieniu w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 06.05.202020 r.